Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?
0,00€
Winkelwagen
0 product(en)
Uw winkelwagen is leeg!

artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van verkoper en op alle met verkoper aangegane overeenkomsten voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 indien de klant verwijst naar zijn of haar voorwaarden, dan zijn de overeenkomsten niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door verkoper is ingestemd.

1.3 van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 het accepteren van een aanbieding, dan wel het plaatsen van een bestelling, houdt in dat de klant deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1.5 onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite en fysieke winkel te Hunsel, dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met verkoper in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 door het gebruik van de internetsite of fysieke winkel te Hunsel van verkoper en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 verkoper is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.deze algemene voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1 alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. de klant en verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. de elektronische bestanden van verkoper gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 informatie,afbeeldingen en mededelingen (mondeling, telefonisch of via e-mail) verstrekt en opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de produkten worden zo nauwkeurig mogelijk(weer)gegeven of gedaan. verkoper garandeerd echter niet dat alle aanbiedingen en produkten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

artikel 3 Prijzen en Betalingen

3.1 alle door verkoper vermelde prijzenzijn uitgedrukt in euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 de hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld en gelden voor verzending binnen nederland.ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.dit wordt duidelijk aan de klant gecommuniceerd.

3.3 speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur vermeld op de intenetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4 verkoper kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergising of verschrijving bevat.

3.5 aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen

3.6 bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald. online betaling via iDEAL, dit is de gemakkelijkste en veiligste manier van betaling. de klant kan via dit systeem met de meeste bankpssen direct online betalen. zodra het verschuldide bedrag op de rekening van verkoper is bijgeschreven wordt de order opgestuurd.

artikel 4 Levering

4.1 verkoper heeft de meeste artikelen op voorraad. bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd (over het algemeen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling). bij betaling vooraf verstuurt verkoper de bestelde artikelen na ontvangst van de betaling en is de levering binnen maximaal 5 werkdagen binnen. de genoemde levertijden zjn indicatief en gelden nimmer als definitieve termijn. overschrijding van de genoemde leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de koopovereenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. de klant is in dit geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te onbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 indien een produkt dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, wordt aangegeven dat dit produkt tijdelijk niet leverbaar is. vertragingen worden aan de klant per e-mail gemeld.

4.3 levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 het eigendom van producten gaat pas over indien de klant alles wat hij op grond van enige overeekomst aan verkoper verschuldigd is, heeft volaan. het risico inzake de produkten gaat reeds over op het moment dat de produkten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening. eventuele retourzendingen aan verkoper zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

artikel 6 Ruilen en Herroepingsrecht

6.1 de klant is verplicht bij aflevering de producten nauwkeurig te onderzoeken om te constateren of de produkten aan de overeenkomst beantwoorden de klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat-en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde produkten. indien de produkten niet aan de overeenkomst voldoen, dient de klant verkoper daarvan zo spoedig mogeljk en in ieder geval binnen 5 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (per e-mail) en gemotiveerd op de hoogte te brengen.

6.2 indien is aangetoond dat de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de verkoper de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe produkten dan wel de faktuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 indien de klant een produkt om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het produkt binnen 5 werkdagen na aflevering aan verkoper te retourneren, indien deze vooraf schriftelijk zijn aangemeld (e-mail) en indien de producten NIET beschadigd zijn, uitgezonderd hierop zijn schoenen uit de opruiming. Retourzendingen worden in dit geval NIET geaccepteerd . 

6.4 indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt verkoper zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de klant aan verkoper betaalde bedrag.

6.5 de kosten voor het terugzenden van de produkten zijn voor rekening van de klant. wanneer de klant een artikel wil ruilen voor hetzelfde produkt in een andere maat, dan stuurt Naus Schoenen het nieuwe paar gratis naar de klant. met uitzondering van de verzendkosten. de klant betaalt alleen de kosten voor het gefrankeerd terugontvangen van bovengenoemd vervangend artikel.

6.6 in bepaalde gevallen, door verkoper zelf te bepalen, zal de volgende regeling worden toegepast: retouren van aankopen in de fysieke winkel worden terugbetaald echter verrekend, lees in mindering gebracht, met zegge vijentwintig euro ivm geleverde diensten zoals service, advies en gebruik van faciliteiten aldaar. 

artikel 7 Garantie en Aansprakelijkheid

7.1 verkoper geeft fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage als deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, slijtage.

7.2 verkoper is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de verkoper. verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 als verkoper om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de faktuurwaarde met betrekking tot het produkt of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 het is mogelijk dat verkoper op zijn internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. dergelijke links zijn louter informatief. verkoper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

artikel 8 Overmacht

8.1 in geval van overmacht is verkoper niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de verkoper onfhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van verkoper jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in en telecommunicatienetwerk of -verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

artikel 9 Intellectueel Eigendom

9.1 de klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de produkten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-,merk-, tekeningen-, en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder tevens al dan niet octrooieerbare technische e/of commerciële know how, methoden en concepten vallen.

9.3 het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld, vermenigvuldiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik in relatie tot het produkt zelf.

artikel 10 Persoonsgegevens

10.1 de gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door verkoper vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres, het bevorderen van de gebruiksvrendelijkheid van de site en het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor de klant relevante informatie of nieuwsbulletins.

10.2 verkoper neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3 verkoper verstrekt nimmer klantgegevens aan derden.

10.4 Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, zijn eigendom van Naus-Schoenen. Deze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Naus-Schoenen

10.5 vanaf mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. de AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel Uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Op basis daarvan hebben ook wij ons huidige Privacy Statement aangepast. Bewust en onbewust deelt U persoonsgegevens met ons, in het vernieuwde Privacy statement staat uitgebreider omschreven hoe wij met Uw persoonsgegevens omgaan. Uiteraard zijn Uw persoonsgegevens bij ons in veilige handen.

 

artikel 11 Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

11.1 op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend nederlands recht van toepassing.

11.2 de toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in nederland.

artikel 12 Diversen

12.1 www.nausschoenen.nl is onderdeel van Naus Schoenen, gevestigd te Hunsel, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 13009572.

12.2 gelieve alle correspondentie te zenden aan www.nausschoenen,nl, per post aan Naus Schoenen, Kallestraat 8, 6013 rn Hunsel, of naar het e-mailadres zoals staat aangegeven op de internetsite.

12.3 wanneer door verkoper gedurende kortere of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemenevoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haarrecht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen, de klant kan nimmer enig recht laten gelden op grond van het feit dat verkoper deze algemene voorwaarden soepel toepast.